velkommen

Kolster

Kolster har speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld og materialespjæld

Velkommen

Vi byder Dem velkommen som kunde hos Kolster

Kolster har speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld og materialespjæld
Kolster har speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld og materialespjæld

Profil

Kolster har speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld og materialespjæld.

Siden 1968 har vi beskæftiget os med større og mindre opgaver inden for dansk og udenlandsk industri. Disse opgaver har medvirket til udvikling af vort omfattende program inden for spjæld og fordelerenheder til luft og røggasser. Vort program er udviklet til at opfylde de mangeartede og store krav, som i dag stilles af moderne virksomheder samt til højteknologiske procesanlæg inden for mange områder.

Download virksomhed profil her

Vi indgår ofte i opgaveløsninger allerede på projektstadiet. Hermed sikres bedst en optimal løsning – både teknisk og økonomisk.

Blandt vore mange kunder kan nævnes førende virksomheder inden for industri, energi, miljø og kraft/varmeværker m.v. såvel i Danmark som i udlandet.

Se vor referencelister her

Historie

I 1999 købte K.S.M. Kragelund A/S firmaet A/S Kolster Engineering. Ved årsskiftet 2015 blev firmaet fusioneret med K.S.M. Kragelund A/S og indgår nu i KSM som en selvstændig afdeling med produktnavnet Kolster.

Vision

Gennem vores dygtige medarbejdere og høje kvalitet vil vi være kendt for vores evne til altid at kunne finde kreative løsninger for vores kunder og os selv.

Vi vil være en markant spiller på det danske marked inden for traditionelt smedearbejde. 

Vi producerer og markedsfører også en række egenudviklede kvalitetsprodukter og services, som falder naturligt sammen med de kompetencer vi har.

Mission

KSM er en moderne smede- og maskinfabrik, der gennem dygtige medarbejdere udfører alle former for underleverandørarbejde inden for svejsning og skæring samt valse-, bukke- og savearbejde.

Moderne maskiner og udstyr sammenholdt med vores kreative evner til hurtig omstilling, sikrer høj kvalitet og hurtig levering.
Foruden underleverandørarbejde producerer og markedsfører vi HEMA udstyr og KOLSTER spjæld samt udfører serviceopgaver til industri og landbrug. 

Værdier
Kvalitet

Vi leverer med faglig stolthed som aftalt

Troværdighed

Vi er åbne, ærlige og ansvarlige

Samarbejde

Vi bliver stærkere ved at bruge hinandens styrker

Respekt

Vi anerkender hinandens forskellighed

Udvikling

Vi skaber forbedringer gennem viljen til nytænkning

Miljø

Vi værner om vores medarbejder og omgivelser

Kvalitetspolitik

Vores kunder skal altid være sikre på, at produkter og ydelser fra K.S.M Kragelund A/S fuldt ud opfylder deres forventninger og som minimum overholder bestemmelserne i gældende lovgivning, standarder til design og fremstilling af vores produkter. Denne politik kan kun opnås ved at udøve et fokuseret og systematisk kvalitetsstyringssystem på alle niveauer i organisationen – fra modtagelse af en forespørgsel til levering af det færdige produkt. Risikoledelse har særlig fokus i alle funktioner i organisationen, hvor risici bliver identificeret og vurderet i alle processer fra salg til service. Opfyldelsen af K.S.M. Kragelunds kvalitetspolitik sikres ved:

 1. En tæt dialog med kunden, så der arbejdes ud fra en fælles målsætning.
 2. at vi er så fleksibel som overhovedet mulig der gør, at K.S.M Kragelund A/S vælges som foretrukne firma.
 3. at vi siger fra over for utilfredsstillende kvalitet.
 4. at vi afhjælper, forbygger og minimerer fejl.
 5. at der ikke er fejl og mangler i afleverede entrepriser, og i tilfælde heraf, at disse afhjælpes hurtigst muligt.
 6. at vi udvikler løbende vores kvalitetsledelsessystemet i henhold til lovmæssige krav, så omverdenen og vores egen organisation agerer optimalt.
 7. at vi efteruddanner vores medarbejderne for at sikre, at alle arbejdsopgaver udføres i henhold til K.S.M Kragelund A/S kvalitetspolitik.
 8. at vi sikrer at leverandører, rådgivere og underentreprenører anvender et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, eller lever op til vores krav.
 9. at alt kvalitetsarbejdet dokumenteres.
 10. at vi forbedrer løbende og indarbejder det i vores processer og arbejde.
Miljøpolitik

KSM ønsker, at vores produkter, serviceydelser og arbejdspladser afspejler vores overbevisning om at det, der gavner miljøet, gavner vores virksomhed. Vi ønsker at fremme en bæredygtig udvikling ved at tage hensyn til miljøet i virksomhedens drift og forretning, og vi vil proaktivt forbedre såvel interne som eksterne miljøforhold, hvor det er muligt. Vi forpligter os samtidig til at opfylde bindende forpligtelser og løbende skabe miljøforbedringer.

 1. Vi forpligter os til med en risikobaseret tilgang at arbejde systematisk med at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift og produkter.
 2. Vi vedligeholder et miljøledelsessystem baseret på kravene i ISO 14001 standarden, samt løbende at forbedre vores miljøledelsessystem og formindske miljøpåvirkninger.
 3. Vi overholder gældende lovgivning og andre standarder, som vi har tilsluttet os.
 4. Vi planlægger virksomhedens aktiviteter, så de udføres med respekt for det omgivende miljø, samt at forebygge forurening, spild eller udslip som følge af vores aktiviteter.

Miljøfokus: Miljøbeskyttelse har en høj prioritet i alt, hvad K.S.M Kragelund A/S foretager, og miljø er en integreret del af vores virksomhed.

Bæredygtighed: Overalt hos K.S.M. Kragelund A/S tilstræber vi at reducere ressourceforbrug og miljøbelastning mest muligt samt at forebygge forurening. Når vi udvikler nye produkter, tager vi hensyn til optimering af energiforbrug, forbrug og genbrug af materialer samt minimering af miljøbelastninger, hvor det er muligt.

Samarbejde: Når vores medarbejdere udfører montagearbejde, serviceopgaver eller andre opgaver hos vores kunder, skal det sikres, at såvel virksomhedens egne som kundens regler for miljøbeskyttelse overholdes.

Ansvarlighed: Ledere på alle niveauer hos K.S.M Kragelund A/S er ansvarlige for, at virksomhedens medarbejdere til stadighed er uddannet til at kunne udføre deres arbejde i overensstemmelse med gældende lov, myndigheds krav samt ISO 14001.

Arbejdsmiljøpolitik

Hos K.S.M. Kragelund A/S overholder vi til enhver tid gældende lovgivning og andre relevante krav inden for arbejdsmiljøområdet, samt kravene i ISO 45001, og vi ønsker at favne arbejdsmiljøet som helhed. Igennem aktiv arbejdsmiljøledelse forpligter vi os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom, psykisk såvel som fysisk, hos vores medarbejdere i deres daglige virke i virksomheden.

Hos K.S.M. A/S arbejder vi kontinuerligt for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøsystemet i virksomheden. Dette blandt andet via et levende APV/indrapporteringssystem, via årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ved at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet. Vi tildeler løbende de nødvendige ressourcer til implementerings- og opfølgningsaktiviteter omkring det samlede certificerede ledelsessystem. Systemet skal til stadighed være effektivt implementeret, og i tråd med organisationens aktiviteter. Vi inddrager vores medarbejdere i spørgsmål om arbejdsmiljø, og vores Arbejdsmiljøudvalg sikrer, at deres stemme bliver hørt.

Hos K.S.M. A/S bidrager vi til vores medarbejderes velvære og sundhed. Dette gøres blandt andet ved at give adgang til massage på arbejdspladsen. Vi tilbyder en attraktiv kantineordning med sund mad og frugt. Ud over at tilbyde disse kollektive ordninger, er vi opmærksomme på særlige individuelle behov omkring velvære og sundhed. Vi støtter medarbejdere med særlige udfordringer og evt. foranledige vejledning/hjælp udefra, hvis der er brug for det. Virksomhedens involvering i individuelle forhold skal ske under hensyntagen til medarbejderens ønsker. Med forskellige tilbud i hverdagen, bl.a. personaleforening og diverse sportsaktiviteter styrker vi de sociale bånd medarbejderne imellem. K.S.M Kragelund A/S er en rummelig og god arbejdsplads for alle mennesker, uanset race, køn, alder, handicap, religion eller lignende, og det er for os en vigtig del af det, at drive virksomhed.